top of page

דגמי הוראה

לפניכם מספר דגמי הוראה המכילים הצעות שונות למהלך של שיעור משולב MOOC. הדגמים הם גמישים וניתן כמובן לוותר על חלק מהשלבים המוצעים בהם, או להחליף ביניהם. עם זאת, מומלץ לשמור על מבנה שבו פותחים את השיעור בפעילות, המקשרת לנושא הקודם או מעלה רעיונות תלמידים לקראת השיעור הבא, לשקף לתלמידים היכן הם נמצאים ברצף הלמידה של הקורס ולהסביר על מהלך השיעור. בהמשך, מסייעים לתלמידים ללמוד מהסרטונים ומהמידע שב-MOOC, תוך תיווך המידע והנגשת פיגומים ללמידה, ולסיכום, מאפשרים את סיכום הנלמד על ידי התלמידים ומבצעים הערכה קצרה של השגת מטרות השיעור.

הוראה במליאה (90 דקות)

מתווה ליחידת תוכן הכוללת סרטון ארוך, או סרטון קצר אך מורכב. המתווה כולל צפייה כפולה בסרטון תוך עבודה של התלמידים, ותרגול נוסף.

Read More
דגם א הוראה במליאה.jpg

למידה עצמית (90 דקות)

מתווה ליחידת תוכן הכוללת צפייה אישית בסרטון במעבדת מחשבים, צפייה נוספת ודיון בזוגות, שיתוף במליאה ותרגול נוסף

Read More
דגם ב למידה עצמית.jpg

למידה שיתופית (90 דקות)

מתווה ליחידת תוכן הכוללת עבודה של קבוצות תלמידים על מושגים או רעיונות המוסברים בסרטון ויצירת תוצר שיתופי  - הצגת המושג או הרעיון בכתה בדרכי ייצוג שונות

Read More
דגם ג למידה שיתופית.jpg

למידה שיתופית (90 דקות)

התלמידים מסתובבים בקבוצות, ומבצעים בכל "תחנה" משימות למידה שונות באופן אינדיבידואלי, בקבוצות לומדים, או יחד עם המורה. ההסתובבות בין התחנות היא פיזית, אך כאשר יש מגבלת מקום ניתן להנגיש לתלמידים את כל ההנחיות לתחנות השונות בצורה דיגיטלית, או בניילוניות על הלוח (כאשר נציגים מגיעים כל פעם ללוח ולוקחים את ההנחיות לתחנה הבאה).

לפניכם הצעה למבנה השיעור ומספר רעיונות ל"תחנות".

Read More
דגם ד סבב תחנות.jpg

דגם א'

דגם ב'

דגם ג'

לחצו על התמונות כדי להוריד את הדגם כמסמך PDF

כיצד לשלב את הלמידה ב-MOOC בכיתה?

bottom of page