top of page
יורם_edited.jpg

פרופ' יורם מרגליות

הפקולטה למשפטים

פרופ' יורם מרגליות הוא מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בחקר גישות כלכליות וברווחה חברתית. הוא מומחה בינלאומי בתחום של מדיניות מיסוי ומימון ציבורי. הוא מכהן גם כראש המכון לחקר משפט ופילנתרופיה באוניברסיטה.

כלכלה 4_edited.jpg
bottom of page